EESTI KARATE FÖDERATSIOONI ARENGUKAVA 2016 – 2020

1. MISSIOON
Eesti Karate Föderatsiooni (lühendatult EKF) missiooniks on aidata kaasa Eesti karate rahvusvahelise edu saavutamisele, kandepinna laienemisele ning karate kui kasvatusfilosoofiale võimaluste loomisele ja teadvustamisele.

VISOON
EKF on ühendus, kes aktiivselt osaleb Eesti spordielu arendamisel, spordipoliitika kujundamisel ning teeb selleks koostööd erinevate rahvusvaheliste organisatsioonide, Eesti Olümpiakomitee, ülikoolide ning riigi-, kohalike omavalitsuste ja teiste organisatsioonidega, et anda oma liikmes klubidele maksimaalne tugi ala arendamisel ja püstitatud sportlike eesmärkide saavutamisel.

2. VÄÄRTUSED
– Pikaajaline traditsioon
– Suur harrastajate hulk
– Kogenud treenerid
– Andekas järelkasv
– Geograafiliselt lai kandepind
– Rahvusvaheline edu ja kogemus
– Avalikkuse tunnustus ja toetus
– Karate kui spordi ja kasvatusfilosoofia positiivne kuvand

3. HETKEOLUKORRA KIRJELDUS JA ANALÜÜS

Üldiseloomustus
– Karated harrastab Eesti Spordiregistri andmetel on Eestis ligi 3000 karate harrastajat 47 spordiklubis ja 12 spordikoolis klubis.
– Eesti Karate Föderatsioon on üleriigiline katuseorganisatsioon, kellel on 2014.a. seisuga 19 liikmeklubi ja stiililiitu.
– Eesti Karate Föderatsioon on koos ülikoolidega koolitanud ligi 100 karate treenerit, kellest kehtivat karate treenerit taset omab 2015.a. 68 treenerit.
– 2015.a. taaselustati suvise koolivaheaja heategevuslik noorte programm ET SUVI EI LÄHEKS LUHTA ligi 1000 – le 8.-18.a. koolinoorele
– EKF juhatuses on 6 liiget, viimased uue juhatuse valimised olid 2014. a. 29. mail. EKF Juhatus juhindub põhitegevuse põhikirjalistest eesmärkidest. Peamisteks tegevusteks , mida finantseeriti EKF eelarvest oli: Eesti meistrivõistluste korraldamine, Eesti karate liiga (EKL) võistluste korraldamine koos korraldava klubiga, rahvusvaheliste võistluste ja treeninglaagrite ning kohtunike koolituste korraldamine, rahvuskoondisele vajaliku sportliku ettevalmistuse tagamine koondise liikmetele, tiitlivõistlustest osavõtu kindlustamine, treenerite ja kohtunike- sekretariaadi täiendõpe ja koolituste korraldamine. Eesti Karate Föderatsiooni juhatuse otsuseid viib ellu palgaline Eesti Karate Föderatsiooni peasekretär, kes ei ole juhatuse liige. Samuti ei ole juhatuse liikmed peatreener, treenerite nõukogu esimees ja kohtunike kogu esimees.

– Jätkub koostöö Eesti Olümpiakomitee, Kultuuriministeeriumi, Kultuurkapitali, Hasartmängumaksu Nõukogu ja kohalike omavalitsustega.

– Jätkub koostöö Põhjamaade Karate Föderatsiooni ja Euroopa ning Maailma Karate Föderatsiooni juhtorganitega.

SUURIMAD SAAVUTUSED
Eesti karate on üks edukamaid mitte-olümpiamängude kavva kuuluvatest spordialadest Eestis. Rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt saavutati 2015.a. kaks medalit juunioride Euroopa ja maailmameistrivõistlustelt.

2015.a. jätkusid traditsiooniiste karate turniiride läbiviimised : Estonian Open, Tallinn Bulldog, Baltic Grand Prix- Budo Cup, Tallinn Open. Nendest turniiridest võtsid osa 12 riigi sportlased.
Jätkus alaliidu koostöö koos kohalike klubidega aastaringse Eestit hõlmava võistlussarja Eesti Karate liiga korraldamine.

Eesti Karate Föderatsiooni kohtunike kogu on ette valmistanud mitmeid Rahvusvahelise ja Põhjamaade kategooria kohtunikke, nendest 2 Maailma kategooria, 3 Euroopa kategooria ja 8 Põhjamaade kategooria kohtunikku. See kohtunike arv võimaldab meie Eestis toimuvaid võistlusi tasemel läbi viia.

4. STRATEEGILISED ARENGU valdkonnad on:

4.1. Tippsport
Erinevate vanuseastme koondiste ettevalmistamine tiitlivõistlusteks. MM, EM, PM.
U 16 Kadettide koondis – 8 – 10 in.
U 18 ja U 21 Juuniorite koondis- 8 – 10 in.
Täiskasvanute koondis – 4 – 6 in.

4.2. Kandepind
– Karate õpetamine koolides ja lasteaedades
– Noortesport
– Üliõpilasport
– Klubisport
– Veteranide sport
– Puuetega inimeste sport
– Suvine projekt 1-2 kuud koolivaheajal Et Suvi Ei Läheks Luhta

4.3. Harrastussport
– Karate kui kasvatusfilosoofia propageerimine
– Karatesaalide kodulähedane võrgustik
– Karate kui taskukohane spordiala
– Karate kui enesekaitse
– Karate propageerimine puuetega inimeste hulgas

4.4. Treenerite koolitus
– Kaasaegsate treeningmetoodikate väljatöötamine ja viimine igapäevasse treeningprotsessi
– Rahvusvahelise kogemuse talletamine ja tutvustamine koostöö laagrites välistreeneritega

5. STRATEEGILISED EESMÄRGID

5.1. Tippsport

Eesmärk
– Saavutada igal aastal Euroopa ja maailmameistrivõistlustel vähemalt esikuuiku koht
– Tippsportlaste mitme aastase ettevalmistuse üldmudeli väljatöötamine 2016-2020 OM.
– Alale peasponsori ja sponsorite leidmine juhatuse liikmete kaasabil

Edu strateegia
– Treenerite koolitamine III, IV, V,VI, VII tase
– Treenerite motiveerimine
– Tippkarateka mitme aastase ettevalmistusmudeli loomine- kadetist täiskasvanuks
– Võistlus -ja treeningvõimaluste parandamisele kaasaaitamine Tallinnas, Tartus, Pärnus, Võrus, Kohtla-Järvel , Rakveres, Narvas ja veel avatavates kohtades
– Atraktiivsete iga aastaste traditsiooniliste karate turniiride korraldamine erinevates Eesti linnades, mis kaasab suurel hulgal Eesti ja välismaa sportlasi ja pealtvaatajaid.
– Sponsorprogrammide täiendamine peasponsori ja sponsoritega.
– Tihedam koostöö meediaga. TV, raadio, ajakirjad, ajalehed. Pildid , võistluste ülevaated. Info Facebookis.

5.2 Karate kandepind

– Karate kui idamaiste võitluskunstide mitteolümpia spordiala kandepinna laiendamine nii harrastajate arvu kui ka Eesti geograafiliste keskuste mõttes
– Karate õpetamine kooliprogrammi osana
– Lastele ja noortele ala muutmine atraktiivseks ja selle harrastamine prestiižseks
– Üliõpilassportlastele sportlaskarjääri jätkamise võimaluste tagamine
– Tugevate karatekeskuste järjekindel areng
– Suvise Et Suvi Ei Läheks Luhta heategevusliku programmi kandepinna laiendamine üle Eesti
– Veteranide karate propageerimine läbi erinevate põlvkondade ja nende kogemise sidumine ala toetuses ühisüritustel

Edu strateegia
– Koostöös riigi- ja kohalike omavalitsustega karate kui enesekaitse viisi suurema populaarsuse saavutamine
– Kodu, kooli, klubide ja alaliidu suurem koostöö noorte toomisel ja hoidmisel karate juures
– Kaasaegsetele treening – ning võistlustingimuste loomisele kaasaaitamine
– Noorsportlasi ja nende klubisid motiveeriva Eesti Karate Liiga võistlussüsteemi tagamine Tallinnas, Tartus, Pärnus ja ka Võrus. Uue linna lisamine.
– Rahvusvahelisele noortespordi arendamisele kaasaaitamine : MM, EM, Põhjamaade meistrivõistlused, regionaalsed võistlused ja traditsioonilised turniirid
– Karate lülitamine ülikoolide spordiklubide tegevusse Tallinnas ja Tartus
– Senisest suurem koostöö omavalitsustega üle Eesti spordibaaside kasutamisele aastaringselt
– Uute spordiklubide tekkele kaasaaitamine ja optimaalsete majandusmudelite välja töötamine
– Veteranide kaasamine EKF ning karate juurde nende aktiivse võistlusspordi toetamine
– Nn. traditsioonilisi ja valdavalt võistlussporti harrastavate klubide/ stiililiitude suurem sidustamine

5.3. Harrastusport

Eesmärgid
– Kaasaegsete , kodukohale lähedal asutavate karatesaalide võrgustiku laienemine
– Koostöös riigi – ja kohalike omavalitsustega spordisõbraliku spordibaaside kasutamise hinnapoliitika ning sportimist soodustava maksupoliitika kujunemisele kaasaaitamine
– Karate kui harrastuse lülitamine Eluterve Eesti liikumisprogrammidesse ja rahvaspordi ürituste populaariseerimine läbi harrastajatele suunatud ürituste
– Puudega inimeste suurem kaasatus karate kui spordiala ja eluviisi juurde
Edu strateegia
Aktiivne, avatud ja eesmärgi pärane koostöö kõigi era ja avalike institutsioonidega, sh. meediaga püstitatud eesmärkide saavutamiseks.

5.4. Treenerite koolitus

Eesmärgid
Tagada kõrge kvalifikatsiooniga ja motiveeritud treenerite olemasolu ja järelkasv.
– Tervikliku koolitussüsteemi toimimise tagamine Tartu ja Tallinna Ülikooli koolitustel
– Motivatsioonisüsteemi loomine treeneritele ja pideva enesetäienduse vajalikkuse teadvustamine
– Rahvusvaheliste teadmiste vahendamine välistreeneri kaasamisel suvisesse treeninglaagrisse

Kinnitatud Eesti Karate Föderatsiooni juhatuses.

EKF arengukava 2010-2014  

EKF arengukava 2002-2006