Eesti karate föderatsiooni ausa mängu põhimõtete järgimine

1.1 Osaledes Eesti Karate Föderatsiooni (lühend EKF) ametlikel võistlustel, kohustuvad sportlased, klubid ja klubides tegutsevad isikud:
a) kinni pidama Ausa Mängu (Fair Play) põhimõtetest ja lähtuma lojaalsuse, aususe ja sportlikkuse printsiipidest;
b) hoiduma igasugusest käitumisest, mis kahjustab või võib kahjustada karate kui spordiala mainet, EKFi ametlike võistluste usaldusväärsust või aususe põhimõtet.

1.2 Karate mainet, võistluste usaldusväärsust ja aususe põhimõtet kahjustav käitumine on:
a) aktiivne või passiivne seotus altkäemaksude või korruptsiooniga karate või karatevõistlustega seotud küsimustes;
b) sportlasele või klubis tegutsevale isikule teatavaks saanud avalikkusele mitte teadaoleva informatsiooni kasutamine selliselt, et võistluse aususe põhimõte saab kahjustada;
c) otsene või kaudne võistluse käigu eelnev fikseerimine (kokkuleppimine) või katse seda teha, sõltumata sellest, kas sellise tegevuse eesmärk on finantsilise kasu saamine;
d) isikliku või kolmandale isikule kasu saamise eesmärgil otseselt või kaudselt panustamises või sellega sarnases tegevuses osalemine võistluse tulemuse peale võistlustel, milles osaleb sportlane või klubis tegutsev isik ise või talle lähedaselt tuttav isik. Sportlase või klubis tegutseva isiku poolt panustamine Eestis toimuvate EKFi ametlike võistluste peale on keelatud;
e) sportlasele või klubis tegutsevale isikule teatavaks saanud konfidentsiaalse info loata kasutamine või meediasse edastamine;
f) võistlustel või võistlustega seotult provokatiivsele käitumisele üleskutsumine;
g) vägivaldne käitumine võistlustel;
h) võistluses eelise saamiseks ebasportlikult käitumine;
i) dopingu kasutamine või dopingu kasutamise katse, sportlasele dopingu andmine või sportlase kihutamine dopingut tarvitama;
j) EKFi sekretariaadi viivitamatult teavitamata jätmine sportlasele või klubis tegutsevale isikule teatavaks saanud dopingu tarvitamise juhtumist või dopingu tarvitamise katsest või muudest punktis 1.2 nimetatud rikkumistest.
k) tegema EKFi juhatuse, sekretariaadi ja komisjonidega koostööd võitlemaks punktis 1.2 nimetatud tegude ja tegevusetuse vastu.

1.3 Punktis 1.2 nimetatud kohustuste rikkumise uurimiseks, vaidluste lahendamiseks ning rikkujate karistamise osas EKFi juhatusele ettepanekute tegemiseks on pädev EKFi Treenerite Nõukogukogu juhatus, kellel on õigus kaasata oma töösse spetsialiste. EKFi Treenerite Nõukogu kogu ettepanekul kinnitab rikkumiste eest karistused EKFi juhatus.

1.4 EKFi Treenerite Nõukogu võib punktis 1.2 nimetatud rikkumiste eest sportlast, klubi või klubis tegutsevat isikut karistada:
a) hoiatusega;
b) noomitusega;
c) rahatrahviga;
d) sportlast võistluskeeluga määratud või määramata ajaperioodiks;
e) klubis tegutsevat isikut treeningute ning võistluste juhendamise keeluga määratud või määramata ajaperioodiks;
f) sportlast või klubis tegutsevat isikut karate alal tegutsemise tähtaegse või tähtajatu keeluga;
g) klubi võib karistada võistlustulemuse tühistamisega;
h) klubi võib karistada keeluga litsentseerida uusi sportlasi;
i) klubi võib karistada EKFi ametlikel võistlustel saavutatud koha tühistamisega.

1.5 Punktis 1.4 nimetatud karistused jõustuvad EKFi Treenerite Nõukogu juhatuse ettepanekul EKFi juhatuse poolt vastava kirjaliku otsuse tegemise hetkest.

Kinnitatud Eesti Karate Föderatsiooni juhatuse koosolekul 06.03.2017